คำนวณค่า BMI

Body Mass Index(BMI)** : โปรแกรมคำนวณค่าดัชนีมวลกาย

**ค่าดัชนีมวลกาย คือ ค่าที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัว และส่วนสูง มาเป็นตัวชี้วัดสภาวะของร่างกายว่ามีความสมดุลของน้ำหนักตัว ต่อส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งสามารถระบุได้ว่า ตอนนี้รูปร่างของคนคนนั้นอยู่ในระดับใด ตั้งแต่อ้วนมากไปจนถึงผอมเกินไป สามารถคำนวณได้โดยนำน้ำหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูง ยกกำลังสอง (หน่วยเป็นเมตร)
BMI kg/m2 อยู่ในเกณฑ์ ภาวะเสี่ยงต่อโรค
น้อยกว่า 18.50 น้ำหนักน้อย / ผอม มากกว่าคนปกติ
ระหว่าง 18.50 - 22.90 ปกติ (สุขภาพดี) เท่าคนปกติ
ระหว่าง 23 - 24 ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1 อันตรายระดับ 1
ระหว่าง 25 - 29.90 อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2 อันตรายระดับ 2
มากกว่า 30 อ้วนมาก / โรคอ้วนระดับ 3 อันตรายระดับ 3
X