ข้อกำหนดการใช้งาน

PHUKET HEALTH SERIES RUN
หมอภูเก็ตชวนวิ่งวัดใจ วัด BMI 9 เดือน 9 กิโล

วิ่งวัดใจ การเอาชนะที่ยากที่สุด คือการเอาชนะใจตัวเองเอาชนะในการฝึกซ้อมร่างกายให้พร้อมการแข่งขัน 4 แมตซ์ที่เพิ่มระยะทาง อย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน ต้องใช้เวลาในการปรับตัวและมีวินัยต่อตัวเองอย่างสูง ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เราเชื่อว่าคุณทำได้ มาวัดใจกันเลยกับ PHUKET HEALTH SERIES RUN

วิ่งวัด BMI (Body Mass Index)ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนหรือผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ20ปี ขึ้นไปทั้งผู้หญิงและผู้ชายถ้าคุณมีค่า BMI มากกว่า 23 จะมีความเสี่ยงต่อโรค จะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นเราเชื่อว่าการเดินวิ่งออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 9 เดือนจะช่วยให้คุณมีดัชนีมวลกายที่ปกติได้ มาวิ่งลดค่า BMI กันเลยกับ PHUKET HEALTH SERIES RUN

ประเภทวิ่ง

1.ประเภท HEALTHY สำหรับคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อน วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั้งละ 2 กิโลเมตร วิ่ง 3 km. / 5 km. / 7 km. และ 9 km.
2.ประเภท SUPER HEALTHY สำหรับนักวิ่งทั่วไป วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั้งละ 3 กิโลเมตร วิ่ง 9 km. / 12 km. / 15 km. และ 18 km.
3.ประเภท FAMILY HEALTHY สำหรับครอบครัว วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั่งละ 2 กิโลเมตร วิ่ง 3 km. / 5 km. / 7 km. และ 9 km.

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกับประชาชนของจังหวัดภูเก็ต
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย
3. ส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ตตระหนักถึงความสำคัญในการการวิ่งออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
4. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมภูเก็ต ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

ประเภทรางวัล

1. วิ่งครบ 4 series รับเสื้อ HEALTHY FINISHER / SUPER HEALTHYFINISHER/ FAMILY HEALTHYFINISHER
2. วิ่งครบ 4 series และมีผลการเปลี่ยนแปลง BMI ดีขึ้น99 คนแรก จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ Healthy Idol
3. ครอบครัวสมาชิกทุกคนวิ่งครบ 4 series จะได้รับประกาศนียบัตร Family Healthy Idol
4. องค์กร/หน่วยงานที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้ง มากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Agency Healthy Idol
5. ชมรมวิ่งที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้ง มากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Club Healthy Idol

ค่าลงทะเบียนวิ่ง HEALTHY

1. SERIES 1 คนละ 290 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล Series 1
2. SERIES 2-3 คนละ 190 บาทจะได้รับเหรียญรางวัล Series 2 และ Series 3
3. SERIES 4 คนละ 390 บาทจะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญรางวัล Series 4

ค่าลงทะเบียนวิ่ง SUPERHEALTHY

1. SERIES 1 คนละ 390 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล Series 1
2. SERIES 2-3 คนละ 190 บาทจะได้รับเหรียญรางวัล Series 2 และ Series 3
3. SERIES 4 คนละ 490 บาทจะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญรางวัล Series 4

ค่าลงทะเบียนวิ่ง FAMILY HEALTHY

*ครอบครัวละไม่เกิน 4 คน (พ่อ แม่ ลูก)
1. SERIES 1 ครอบครัวละ 690 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล Series 1
2. SERIES 2-3 ครอบครัวละ 390 บาทจะได้รับเหรียญรางวัล Series 2 และ Series 3
3. SERIES 4 ครอบครัวละ 890 บาทจะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญรางวัล Series 4

ติดต่อสอบถามรายละเอียด :

หมอต๋อย โทร.081-892-6048 / หมอเหลือง โทร. 089-649-3163 / หมออิ๋ว โทร.081-416-7116

 

RUNNING EVENT WAIVER FORM ( คำรับรองผู้สมัคร )

l know that running is a potentially hazardous activity,which could cause injury or death. l should enter and run unless l am medically able and properly trained.

l agree to abide by any decision race official relatlve to my ability to safely complete the run. l hereby certify that l am in good health and l heve trained to run

the distance of the race, which l am entering. l assume all risks associate with running in this event including, but not limited to ;falls, contact with other participants,

the effect of weather, including high heat and /or humidity, traffic and the conditions of the road, all such risk duing known and appreciated by me. Having read

this waiver and knowing these facts and in consideration of your accepting my entry into this running race,l,for myself and anyone entitled to act on behalf,

waive and release ”PHUKET  HEALTH SERIES RUN”, lnc., its officers, directors, agents, volunteers, employees, all states, cities, counties, the Metropolitan

District Commission or other governner bodies or locations in which events or segments of events are held, all sponsors,their representative and successors,

from all claims or liabilities of any kind arising out of my participation in this event even though that liability may arise out of negligence or carelessness on the

part of the persons in this waiver. l hereby agree that in the event of the event being cancelled in whole or in part due to wind, storm, rain inclement seas or

weather other condition, my entry fee shell not be refundable l grant permission to all of the foregoing to use any photographs,motion pictures, recordings or

other record of this event for anylegitimate purpose.

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเข้าร่วมแข่งขันวิ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ข้าพเจ้าตกลงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหากไม่สามารถเข้าร่วมได้ด้วยสาเหตุผลทางการแพทย์หรือไม่ได้รับ

การฝึกฝนอย่างถูกต้องข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามการตัดสินใจของคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันที่เกี่ยวเนื่องกับความสามารถของข้าพเจ้าในการเข้าร่วมแข่งขัน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้านั้นมีสุขภาพที่ดีและ

ได้รับการฝึกฝนสำหรับระยะทางที่จะเข้าร่วมแข่งขันและ ถือว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกิจกรรมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การล้ม การสัมผัสกับยานพาหนะหรือ ผู้ร่วมแข่งขันอื่น ผลกระทบจาก

สภาพอากาศซึ่งร่วมอุณหภูมิ ความร้อนและ /หรือความชื้นสูง การจราจรและ สภาพถนนข้าพเจ้ารับทราบและ เต็มใจรับผลกระทบความเสื่ยง ทั้งหมดนี้ จากการที่ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเท็จจริง

ในเอกกสารนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะสละสิทธิและ ละเว้นในการเรียกร้องค่าเสียหาย จากทั้งคณะกรรมการผุ้จัดแข่งขัน ” PHUKET  HEALTH SERIES RUN ”ร่วมถึงผู้สนับสนุนการแข่งขัน บุคลากรทุกฝ่าย ตัวแทน

เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสมาชิกและ ผู้รับจ้าง ทำงานของการแข่งขัน ข้าพเจ้าละเว้นในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือ หนี้สินทั้งในปัจจุบันและ อนาคต อันเนื่องมากจากการเข้าร่วมกิจกรรมถึงแม้ว่าความเสียหายนั้น

อาจเกิดจากการทำโดยความประมาทหรือความไม่ระมัดระวัง ในส่วนของบุคคลที่กล่าวอ้างถึงข้างต้นในเอกสารนี้ในกรณีทีกิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมด เลื่อนการจัดงานหรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งโดยสืบเนื่องมาจาก

สาเหตุวิสัยใดๆ เหตุจากธรรมชาติหรือ ภาวะอื่นใดก็ตามข้าพเจ้ารับทราบและ ยินยอมว่าจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินดีให้สิทธิ์ผู้จัดงานในการใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวการบันทึกทุกรูปแบบ

จากการ เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฏหมายโดยไม่มีการเรียกร้องค่าตอบแทนแต่อย่างใด

X